2 تخته فرش از خراسان جنوبی به عتبات عالیات اهدا شد