نمایش اقتدار در روز جهانی کارگر پس از ۸ سال سکوت+تصاویر