صالحی: غرب رفع سریع تحریم را پذیرفته است/اگر همه مسائل به خوبی پیش برود ما پروتکل الحاقی را خواهیم پذ