مباحث اجلاس دانشگاه‌ها به منزله کمک فکری برای وزارت علوم است