صنعت پتروشيمي پس از رفع تحريم بهترين گزينه سرمايه گذاران خارجي است