رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب آن بیست و سه نفر