تاکید بر اهمیت همکاری دانشجویان با انجمن های علمی اپتومتری