هدفمان از مبارزه با مواد مخدر، گران کردن نرخ مواد بوده؟!