اقدامات سازمان مدیریت بحران در مقابله با خشکسالی و کم آبی