المیادین: رایزنی ها درباره بحران سوریه، روز دوشنبه ...