عربستان کمک های بشردوستانه پاکستان برای مردم یمن را پذیرفت