ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی و استانداری قزوین تفاهم نامه همکاری امضا کردند