سوژه روز: بازیکنی که وسط فصل، پیشنهاد خارجی را قبول کرد و رفت!