اختصاص 1000 میلیارد تومان اعتبار اولیه برای خرید گندم تضمینی از کشاورزان