غزنوی: مدیران و اعضای هیئت مدیره هلدینگ و باشگاه تراکتورسازی از واگذاری اطلاعی ندارند