توزیع 100 عنوان کتب درسی همراه با لوح فشرده آموزشی در سال تحصیلی جدید