عکس/ دستگاهی هوشمند بدون آزمایش خون سرطان ریه را شناسایی می‌کند