اساتید و دانشجویان در کرسی های آزاداندیشی مشارکت فعال داشته باشند