به جای تخمین زمان ظهور، زمینه ساز و منتظر ظهور باشیم