تلاش‌‌کادر‌پزشکی‌بایرن‌برای‌آمادگی‌ریبری‌و‌لواندوفسکی