صالحی: غربی‌ها رفع سریع همه تحریم‌ها را پذیرفته‌اند