رگ های خونی مصنوعی می تواند سبب رشد دوباره رگ های طبیعی شود