معاون وزیر ارتباطات: ظرفیت شبکه انتقال کشور 797 درصد رشد داشته است