راهپیمایی روز جهانی کارگر پس از هشت سال توقف برگزار شد