عکس/ تبریک امیر عابدزاده به عقاب/ روزت مبارک مرد بزرگ