یک میلیون خودرو در روز در محدوده زوج وفرد تردد میکنند