شریعتمداری: پیروی روحانی از حافظ در سیاست خارجی خطرناک است/ حافظ به خاطر یک خال هندو حاضر بود بخارا و