۱۰ هزار همراه اولی و ۵ هزار ایرانسلی مالک بیش از ۱۰ سیم کارت