محمد ربانی از پسرش می گوید که در پورشه سابق هوتن قلعه نویی درگذشت