شوراهای اسلامی شهر و روستا، نماد مشارکت مردم در نظام اسلامی هستند