کمک هاي مراکز خيريه قادر به پاسخگويي نياز واقعي بيماران خاص نيست