پوستر آثار بخش مناطق داوری شدند/ انتشار کتاب پوستر و عکس