جدیدترین اظهارات سخنگوی ارشاد درباره تئاتر و ارکسترها