مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت خدمات و پشتيباني اقتصادنوين برگزار شد