کارگردان هندی: زبان سینمای ایران در ارتباط گیری با مخاطب جهانی موفق است