شرکت نفت آرامکو تحت اداره مستقيم دربار عربستان رفت