اعضای تیم سیاه جامگان در آسایشگاه معلولین حضور پیدا کردند