بدنه سینمای ایران برای خریداران خارجی شناخته شده نیست