رشد اقتصادی آمریکا به کمترین میزان از سال گذشته رسید