مذاکره معاونان وزیر خارجه کشورمان با اشمید به پایان رسید