نمایش اقتدار در روز جهانی کارگر پس از ۸ سال سکوت/ عکس و فیلم