توصیف جالب دکتر شریعتی از شهید مطهری/ شایعه شیخ علی تهرانی