حضرت علی(ع) به شناسنامه و تبار فکری افراد در انتصاب های حکومتی صراحت داشتند