دیوان کیفری بین‌الملل: به نفع اسرائیل است با ما همکاری کند