ادغام دیوان پادشاهی و ولیعهدی عربستان/ تلاش ملک سلمان برای کنترل بیشتر بر مخالفان