براي اولین بار در جهان؛ انجام عمل ترميم عضله چشم در شيراز