رهبر انقلاب: نماز جمعه منبری است که نظیر آن وجود ندارد