۷۴ درصد نیروی کار شناسایی شده به خدمات بهداشت حرفه‌ای دسترسی ندارند