یادمان رفت برای ابتکار کارت دعوت بفرستیم!/ اقدام اجرایی برای مقابله باریزگردها صورت نگرفته است