بان کی مون: بمباران بیمارستان ها نقض قوانین بین ...